Hành Lang Lịch Sử

Thành Phố Đông Quan Tổ Chức Hội Nghị Tuyên Dương Chiến Đấu Chống Dịch Bệnh Viêm Phổi Cấp Mới Nhằm Tuyên Dương Các Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến Và Đảng Viên Xuất Sắc

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, cuộc họp tuyên dương của thành phố Đông Quan vì đã chống lại đại dịch viêm phổi mới được tổ chức. Biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến, tập thể điển hình tiên tiến, đảng viên Đảng cộng sản xuất sắc và các tổ chức cơ sở đảng tiên tiến ở Đông Quan đã có đóng góp xuất sắc trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi cấp mới. Được biết, hội nghị đã tuyên dương 375 cá nhân điển hình tiên tiến, 125 tập thể điển hình tiên tiến, 70 đảng viên cộng sản xuất sắc và 45 tổ chức cơ sở đảng tiên tiến do Đảng bộ và chính quyền thành phố Đông Quan tổ chức. Nhóm WAGON đã sử dụng khả năng thiết kế và sản xuất của mình để tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh và không tiếc nỗ lực để tạo ra một thành tích xuất sắc khác.